Welcome to Y.M.C. Machinery

     Y.M.C. Machinery Company has been doing business on the import the machine tools and design manufacture of parts and machinery for the industry factory.

     บริษัท วาย.เอ็ม.ซี. แมชชีนเนอรี่ ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศและรับออกแบบผลิตชิ้นส่วนและสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Mr. Mongkol Chaiyamart
  Managing Director  

KASUGA SEIKI VERTICAL MACHINING CENTER ซีเอ็นซ๊แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ ไต้หวัน

 • KASUGA SEIKI V7A

  Detail
 • KASUGA SEIKI V50/V50X

  Detail
 • KASUGA SEIKI V70/V70X

  Detail
 • KASUGA SEIKI V80/V80X

  Detail
 • KASUGA SEIKI V100/V100X

  Detail
 • KASUGA SEIKI V120/V120X/V120D

  Detail
 • KASUGA SEIKI V140/V140X/V140D

  Detail
 • KASUGA SEIKI V160/V160D

  Detail
 • KASUGA SEIKI V200/V200D

  Detail

KOMATSU PRESS MACHINES เครื่องปั้ม ญี่ปุ่น

 • KOMATSU E2W SERIES เครื่องปั้ม ญี่ปุ่น

  Detail
 • KOMATSU H1F-2 SERIES เครื่องปั้ม ญี่ปุ่น

  Detail
 • KOMATSU OBS SERIES เครื่องปั้ม ญี่ปุ่น

  Detail

ACCUTEX CNC WIRECUT EDM MACHINES เครื่องไวคัท อีดีเอ็ม ไต้หวัน

 • ACCUTEX AU-Series เครื่องไวคัท อีดีเอ็ม ไต้หวัน

  Detail
 • ACCUTEX AL-Series เครื่องไวค้ท อีดีเอ็ม ไต้หวัน

  Detail
 • ACCUTEX GE & GA-Series เครื่องไวคัท อีดีเอ็ม ไต้หวัน

  Detail

TAKISAWA TAIWAN CNC LATHE MACHINES เครื่องกลึงซีเอ็นซี ไต้หวัน

 • NEX Series Linear Guideway เครื่องกลึงซีเอ็นซี ไต้หวัน

  Detail
 • LA Series Boxway เครื่องกลึงซีเอ็นซี ไต้หวัน

  Detail
 • VTL Series เครื่องกลึงแนวตั้ง ไต้หวัน

  Detail

KASUGA SEIKI BOX-WAY & DOUBLE COLUMN & DRILLING-TAPPING MACHINING CENTER ซีเอ็นซีดับเบิลคอรัม ไต้หวัน

 • KASUGA SEIKI Q-Series BOX-WAY VERTICAL MACHINING CENTER

  Detail
 • KASUGA SEIKI DOUBLE COLUMN MACHINING CENTER

  Detail
 • KASUGA SEIKI DRILLING & TAPPING CENTER T500/T700

  Detail

KASUGA SEIKI HIGH SPEED & 5 AXIS MACHINING CENTER ซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ 4 5 แกน ไต้หวัน

 • KASUGA SEIKI HIGH SPEED HV50 / HV70

  Detail
 • KASUGA SEIKI 4+1 Axis MF20 / MF25

  Detail
 • KASUGA SEIKI 5 Axis KU20 / KU25

  Detail

MURATEC CNC TURRET PUNCH PRESS เครื่องพันช์ ญี่ปุ่น

 • MURATEC M2048TS / M2044TS เครื่องพันซ์ ญี่ปุ่น

  Detail
 • MURATEC M2048TE เครื่องพันซ์ ญี่ปุ่น

  Detail
 • MURATEC M2548TS / M2558TS เครื่องพันซ์ ญี่ปุ่น

  Detail